www.kktech.ac.th

ประกาศวิทยาลัยเทคนิคขอนแก่น เรื่องการขายพัสดุที่ไม่จำเป็นต้องใช้ในราชการ

ขายพัสดุที่ไม่จำเป็นต้องใช้ในราชการ-1

ประกาศวิทยาลัยเทคนิคขอนแก่น เรื่องจัดซื้อเครือตัดหญ้าแบบสะพาย 4 จังหวะ ใช้ในการเรียนการสอน(วก.หนองเรือ) ประจำปีการศึกษา 2563 โดยวิธีเจาะจง

ประกาศวิทยาลัยเทคนิคขอนแก่น-เรื่องซื้อเครืองตัดหญ้าแบบสพาย-4-จังหวะ

ประกาศวิทยาลัยเทคนิคขอนแก่น เรื่องจัดซื้อครุภัณฑ์เครื่องโปรเจ็คเตอณ์ ใช้ในการเรียนการสอน(เทคนิคการผลิต) ประจำปีการศึกษา 2563 โดยวิธีเจาะจง

ประกาศวิทยาลัยเทคนิคขอนแก่น-เรื่องจัดซื้อครุภัณฑ์เครื่องโปรเจ็คเตอร์

ประกาศวิทยาลัยเทคนิคขอนแก่น เรื่องจัดซื้อวัสดุการศึกษาภาคฤดูร้อน ใช้ในการเรียนการสอน(เทคนิคการผลิต) ประจำปีการศึกษา 2563 โดยวิธีเจาะจง

ประกาศวิทยาลัยเทคนิคขอนแก่น-เรื่องจัดซื้อวัสดุการศึกษาภาคฤดูร้อน

ประกาศวิทยาลัยเทคนิคขอนแก่น เรื่องจัดซื้อวัสดุสำนักงานภาคฤดูร้อน ใช้ในการเรียนการสอน(เทคนิคการผลิต) ประจำปีการศึกษา 2563 โดยวิธีเจาะจง

ประกาศวิทยาลัยเทคนิคขอนแก่น-เรื่องจัดซื้อวัสดุสำนักงานภาคฤดูร้อน

ประกาศวิทยาลัยเทคนิคขอนแก่น เรื่องซื้อคอมพิวเตอร์ ใช้ในการเรียนการสอน(ช่างอิเล็กทรอนิกส์) ประจำปีการศึกษา 2563 โดยวิธีเจาะจง

ประกาศวิทยาลัยเทคนิคขอนแก่น-เรื่องซื้อคอมพิวเตอร์

ประกาศวิทยาลัยเทคนิคขอนแก่น เรื่องจัดทำคู่มือนักเรียนนักศึกษา ใช้ในการเรียนการสอน(งานแนะแนว) ประจำปีการศึกษา 2563 โดยวิธีเจาะจง

ประกาศวิทยาลัยเทคนิคขอนแก่น-เรื่องจัดทำคู่มือนักเรียนนักศึกษา

ประกาศวิทยาลัยเทคนิคขอนแก่น เรื่องซ่อมเครื่องปรับอากาศห้องสำนักงาน ป.ตรี ใช้ในการเรียนการสอน(งาน.ปตรี) ประจำปีการศึกษา 2563 โดยวิธีเจาะจง

ประกาศวิทยาลัยเทคนิคขอนแก่น-เรื่องซื่อมเครื่องปรับอากาศห้องสำนักงาน-ป.ตรี

กลับสู่ด้านบน