www.kktech.ac.th

คำสั่งวิทยาลัยเทคนิคขอนแก่นที่ 0756/2563 เรื่องแต่งตั้งข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา รับผิดชอบหน้าที่และปฏิบัติหน้าที่ตามระเบียบสำนักงานคณะกรรมการการอาชีวศึกษา

14 ต.ค. 2563 ซื้อโปรแกรมการเรียนการสอนภาษาจีนฯ ใช้ในการเรียนการสอน(สามัญ สัมพันธ์ พื้นฐาน)

กลับสู่ด้านบน