post kktech

ประชาสัมพันธ์ มหาวิทยาลัยราชมงคลอีสาน วิทยาเขต นครราชสีมา รับสมัครคัดเลือกเข้าศึกษาต่อ ระบบโควตาเครือข่ายสถานศึกษา ประจำปีการศึกษา 2564

28/12/63 ประกาศวิทยาลัยเทคนิคขอนแก่น เรื่อง จัดซื้อชุดเครื่องแบบพนักงานความปลอดภัย เพื่อความเป็นระเบียบ(อาคารสถานที่) ประจำปีงบประมาณ2564 โดย วิธีเจาะจง

28/12/63 ประกาศวิทยาลัยเทคนิคขอนแก่น เรื่องจัดซื้อวัสดุการศึกษา ใช้ในการเรียนการสอน (โทรคมนาคม)ประจำปีงบประมาณ2564 โดย วิธีเจาะจง

28/12/63 ประกาศวิทยาลัยเทคนิคขอนแก่น เรื่องจัดซื้อวัสดุการศึกษา ใช้ในการเรียนการสอน (เทคโนโลยีคอมฯ)ประจำปีงบประมาณ2564 โดย วิธีเจาะจง

28/12/63 ประกาศวิทยาลัยเทคนิคขอนแก่น เรื่อง ซื้อวัสดุการศึกษา ใช้ในการเรียนการสอน(โทรคมนาคม) ประจำปีงบประมาณ 2564 โดย วิธีเจาะจง

ประชาสัมพันธ์รับสมัครขอรับทุนการศึกษา สภาบริหารพัฒนาสังคม ประจำปี พ.ศ. 2564

25/12/2563 ประกาศวิทยาลัยเทคนิคขอนแก่น เรื่อง จัดซื้อวัสดุการศึกษา ใช้ในการเรียนการสอน(ช่างโยธา) ประจำปีงบประมาณ 2564 โดย วิธีเจาะจง

25/12/2563 ประกาศวิทยาลัยเทคนิคขอนแก่น เรื่อง จัดซื้อวัสดุการศึกษา ใช้ในการเรียนการสอน(ช่างเชื่อมและเทคนิคโลหะ) ประจำปีงบประมาณ 2564 โดย วิธีเจาะจง

กลับสู่ด้านบน