post kktech

ประกาศวิทยาลัยเทคนิคขอนแก่น เรื่อง รับสมัครคัดเลือกบุคคลเพื่อบรรจุเป็นลูกจ้างชั่วคราว ตำแหน่ง ครูอัตราจ้าง (ฉบับที่ 2)

ประกาศรับสมัครครูอัตราจ้างฉบับที่-2

คำสั่งวิทยาลัยเทคนิคขอนแก่น ที่ 0716/2563 เรื่อง แต่งตั้งคณะกรรมการดำเนินงานโครงการปฐมนิเทศนักเรียน นักศึกษา ระดับ ปวช.1และปวส.1 ประจำปีการศึกษา 2563

คำสั่งปฐมนิเทศ-631

คำสั่งวิทยาลัยเทคนิคขอนแก่น ที่0756/2563 เรื่องแต่งตั้งข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา รับผิดชอบและปฎิบัติหน้าที่ตามระเบียบสำนักงานคณะกรรมการการอาชีวศึกษา

มอบหมายหน้าที่-2563

ประกาศวิทยาลัยเทคนิคขอนแก่น เรื่อง รับสมัครคัดเลือกบุคคลเพื่อบรรจุเป็นลูกจ้างชั่วคราว ตำแหน่ง ครูอัตราจ้าง

ประกาศรับสมัครลูกจ้างชั่วคราว-ครูอัตราจ้าง

ประกาศวิทยาลัยเทคนิคขอนแก่น เรื่องรับสมัครบุคคลเพื่อเลือกสรรเป็นพนักงานราชการทั่วไปตำแหน่ง(ครู) จำนวน 1 อัตรา

ประกาศรับสมัครพนักงานราชการ

ประกาศวิทยาลัยเทคนิคขอนแก่น เรื่อง ซ่อมแซมเครื่องปรับอากาศที่ชำรุด ใช้ในการเรียนการสอน(เทคนิคการผลิต)ประจำปีงบประมาณ 2563 โดยวิธีเจาะจง

ซ่อมแซ่มเครื่องปรับอากาศเทคนิคการผลิต

ประกาศวิทยาลัยเทคนิคขอนแก่น เรื่อง ซื้อวัสดุที่กดเจลแบบเท้าเหยีบ ใช้ในการเรียนการสอน(ช่างเชื่อมโลหะ) ประจำปีงบประมาณ 2563 โดยวิธีเจาะจง

ซื้อวัสดุที่กดเจลแบบเท้าเหยียบช่างเชื่อมโลหะ

ประกาศวิทยาลัยเทคนิคขอนแก่น เรื่อง ป้องกันและบำบัดมลภาวะแผนกฯ ใช้ในการเรียนการสอน(ช่างเชื่อมโลหะ)ประจำปีงบประมาณ 2563 โดยวิธีเจาะจง

ป้องกันและบำบัดมลภาวะแผนกช่างเชื่อมโลหะ

กลับสู่ด้านบน