คำสั่งวิทยาลัย

30/3/2564 คำสั่งวิทยาลัยเทคนิคขอนแก่น ที่ 0419/2564 เรื่อง มอบหมายหน้าที่ครูเวรกลางคืน-ครูผู้ตรวจเวร ประจำเดือน เมษยน 2564

คำสั่งมอบหมายหน้าที่ครูเวร-ครูผู้ตรวจ-เมษายน-64

24/2/2564 คำสั่งวิทยาลัยเทคนิคขอนแก่น ที่ 0169/2564 เรื่อง มอบหมายหน้าที่ครูเวรกลางคืน-ครูผู้ตรวจเวร ประจำเดือน มีนาคม พ.ศ.2564

คำสั่งครูเวร-ครูผู้ตรวจ-ประจำเดือน-มีนาคม-2564

28 ม.ค. 2564 คำสั่งวิทยาลัยเทคนิคขอนแก่น ที่ 0036/2564 เรื่อง มอบหมายหน้าที่ครูเวรกลางคืน-ครูผู้ตรวจเวร ประจำเดือน กุมภาพันธ์ พ.ศ.2564

24 ธ.ค. 2563 คำสั่งวิทยาลัยเทคนิคขอนแก่น ที่ 1804/2563 เรื่อง มอบหมายหน้าที่ครูเวรกลางคืน-ครูผู้ตรวจเวร ประจำเดือน มกราคม พ.ศ.2564

27 พ.ย.2563 คำสั่งวิทยาลัยเทคนิคขอนแก่น ที่ 1646/2563 เรื่อง มอบหมายหน้าที่ครูเวรกลางคืน-ครูผู้ตรวจเวร ประจำเดือน ธันวาคม พ.ศ.2563

13/11/2563 คำสั่งวิทยาลัยเทคนิคขอนแก่น ที่ 1530/2563 เรื่อง แต่งตั้งมอบหมายงานคณะกรรมการปกครอง ปกครองแผนก หัวหน้าแผนก ปฏิบัติหน้าที่เวรประจำวันประจำประตูเข้า-ออก วิทยาลัยเทคนิคขอนแก่น ประจำภาคเรียนที่ 2/2563

13/11/2563 คำสั่งวิทยาลัยเทคนิคขอนแก่น ที่ 1546/2563 เรื่อง แต่งตั้งคณะกรรมการดำเนินงานและครู ครูผู้สอนร่วมกิจกรรมเข้าแถวหน้าเสาธงร่วมกับนักเรียน นักศึกษาและครูที่ปรึกษาปฎิบัติหน้าที่โฮมรูมนักเรียน นักศึกษาในกิจกรรมชั่วโมงโฮมรูม ประจำภาคเรียนที่ 2 ปีการศึกษา 2563

13/11/2563 คำสั่งวิทยาลัยเทคนิคขอนแก่น ที่ 1547/2563 เรื่อง แต่งตั้งคณะกรรมการดำเนินงานและครูให้โอวาทหน้าเสาธงแก่นักเรียน นักศึกษาในกิจกรรมหน้าเสาธงตอนเช้า เพื่อพัฒนาคุณลักษณะที่พึงประสงค์ของนักเรียน นักศึกษา ประจำภาคเรียนที่ 2 ปีการศึกษา 2563

13/11/2563 คำสั่งวิทยาลัยเทคนิคขอนแก่น ที่ 1545/2563 เรื่อง แต่งตั้งคณะกรรมการดำเนินงานและครู ครูพิเศษสอน ทำหน้าที่ครูที่ปรึกษา ประจำภาคเรียนที่ 2 ปีการศึกษา 2563

กลับสู่ด้านบน