คำสั่งวิทยาลัย

คำสั่งวิทยาลัยเทคนิคขอนแก่น ที่ 0716/2563 เรื่อง แต่งตั้งคณะกรรมการดำเนินงานโครงการปฐมนิเทศนักเรียน นักศึกษา ระดับ ปวช.1และปวส.1 ประจำปีการศึกษา 2563

คำสั่งปฐมนิเทศ-631

คำสั่งวิทยาลัยเทคนิคขอนแก่น ที่0756/2563 เรื่องแต่งตั้งข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา รับผิดชอบและปฎิบัติหน้าที่ตามระเบียบสำนักงานคณะกรรมการการอาชีวศึกษา

มอบหมายหน้าที่-2563

คำสั่งวิทยาลัยเทคนิคขอนแก่น เรื่อง มอบหมายหน้าที่เวร-ยาม ประจำเดือน มิถุนายน 2563

คำสั่งมอบหมายหน้าที่เวร-ประจำเดือน-มิถุนา

คำสั่งวิทยาลัยเทคนิคขอนแก่น เรื่อง มอบหมายหน้าที่เวร-ยามประจำเดือนเมษายน2563

คำสั่งเวร-ยาม-ประจำเดือนเมษายน-2563

คำสั่งวิทยาลัยเทคนิคขอนแก่น เรื่อง มอบหมายหน้าที่เวร-ยามประจำเดือนมีนาคม2563

มอบหมายหน้าที่ครูเวร-ยาม-ประจำเดือน-มีนาค

คำสั่งวิทยาลัยเทคนิคขอนแก่น เรื่อง มอบหมายหน้าที่เวร-ยามประจำเดือนกุมภาพันธ์ 2563

เวร-ยาม-ประจำเดือนกุมภาพันธ์-63

กลับสู่ด้านบน