คำสั่งวิทยาลัย

คำสั่งวิทยาลัยเทคนิค เรื่อง แต่งตั้งคณะกรรมการจัดทำ Master Plan พื้นที่ติดตั้งครุภัณฑ์พร้อมรายละเอียดการติดตั้ง ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2563

คำสั่งแต่งตั้งคณะกรรมการจัดทำ-master-plan

คำสั่งวิทยาลัยเทคนิค เรื่อง แต่งตั้งคณะกรรมการจัดทำร่างขอบเขตของงานหรือแบบรูปรายการ อาคารเรียนและปฎิบัติการ 4 ชั้น ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2563

คำสั่งแต่งตั้งคณะกรรมการร่างอาคารเรียน4ชั้น

คำสั่งวิทยาลัยเทคนิค เรื่อง แต่งตั้งคณะกรรมการจัดทำ Master Plan และภูมิทัศน์ อาคารปฎิบัติการ 4 ชั้น ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2563

คำสั่งแต่งตั้งคณะกรรมการจัดทำ-master-plan-4ชั้น

คำสั่งวิทยาลัยเทคนิคขอนแก่น เรื่อง แต่งตั้งมอบหมายงานคณะกรรมการปกครอง ปกครองแผนกหัวหน้าแผนก ปฎิบัติหน้าที่เวรประจำวันประจำประตูเข้า-ออก วิทยาลัยเทคนิคขอนแก่น ประจำภาคเรียนที่ 2/2562

คำสั่งปฎิบัติหน้าที่ครูเวรประจำวันประจำประตูเข้า-ออก2-2562

วิทยาลัยเทคนิคขอนแก่นเปิดรับสมัครเข้าศึกษาต่อ รอบโควต้า
ยื่นใบสมัครที่วิทยาลัยเทคนิคขอนแก่น
ระหว่างวันที่ 2 ธันวาคม 2562 ถึงวันที่ 25 ธันวาคม 2562
> > สมัคร < <
+ +
กลับสู่ด้านบน