คำสั่งวิทยาลัยเทคนิคขอนแก่น เรื่อง แต่งตั้งมอบหมายงานคณะกรรมการปกครอง ปกครองแผนก หัวหน้าแผนก ปฏิบัติหน้าที่เวรประจำวันประตูเข้า-ออก วิทยาลัยเทคนิคขอนแก่น ประจำภาคเรียนที่ 1/2564