ข่าวบุคลากร

30/3/2564 คำสั่งวิทยาลัยเทคนิคขอนแก่น ที่ 0419/2564 เรื่อง มอบหมายหน้าที่ครูเวรกลางคืน-ครูผู้ตรวจเวร ประจำเดือน เมษยน 2564

คำสั่งมอบหมายหน้าที่ครูเวร-ครูผู้ตรวจ-เมษายน-64

12/03/2564 ประกาศวิทยาลัยเทคนิคขอนแก่น เรื่อง ผลการสอบคัดเลือกลูกจ้างชั่วคราว ตำเหน่ง เจ้าหน้าที่งาน(ประชาสัมพันธ์)

ประกาศผลการสอบคัดเลือกลูกจ้างชั่วคราวงานประชาสัมพันธ์

10/3/2564 ประกาสวิทยาลัยเทคนิคขอนแก่น เรื่อง รายชื่อผู้มีสิทธิ์สอบคัดเลือกลูกจ้างชั่วคราว ตำแหน่ง เจ้าหน้าที่งานประชาสัมพันธ์

ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์สอบคัดเลือกลูกจ้างชั่วคราว

24/2/2564 คำสั่งวิทยาลัยเทคนิคขอนแก่น ที่ 0169/2564 เรื่อง มอบหมายหน้าที่ครูเวรกลางคืน-ครูผู้ตรวจเวร ประจำเดือน มีนาคม พ.ศ.2564

คำสั่งครูเวร-ครูผู้ตรวจ-ประจำเดือน-มีนาคม-2564

11/2/2564 ประกาศวิทยาลัยเทคนิคขอนแก่น เรื่อง การเปิดเรียนในสถานการณ์โรคระบาดจากเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (COVID-19) (ฉบับที่2)

28 ม.ค. 2564 คำสั่งวิทยาลัยเทคนิคขอนแก่น ที่ 0036/2564 เรื่อง มอบหมายหน้าที่ครูเวรกลางคืน-ครูผู้ตรวจเวร ประจำเดือน กุมภาพันธ์ พ.ศ.2564

24 ธ.ค. 2563 คำสั่งวิทยาลัยเทคนิคขอนแก่น ที่ 1804/2563 เรื่อง มอบหมายหน้าที่ครูเวรกลางคืน-ครูผู้ตรวจเวร ประจำเดือน มกราคม พ.ศ.2564

กลับสู่ด้านบน