ข่าวงานพัสดุ

ประกาศวิทยาลัยเทคนิคขอนแก่น เรื่องประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ประกวดราคาซื้อชุดพัฒนาศักยภาพผู้เรียนอาชีวศึกษาสร้างงานนวัตกรรมใหม่ ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)

ประกาศผู้ชนะ

ประกาศวิทยาลัยเทคนิคขอนแก่น เรื่อง ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ประกวดราคาซื้อชุดเครื่องเชื่อมไฟฟ้าพร้อมอุปกรณ์ ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)

ประกาศผู้ชนะ

ประกาศ วิทยาลัยเทคนิคขอนแก่น เรื่อง วัสดุก่อสร้าง พัฒนาห้องปฎิบัติการเรียนรู้เทคโนโลยี IOT ใช้ในการเรียนการสอน ประจำปีงบประมาณ 2563 โดยวิธีเจาะจง

วัสดุก่อสร้างพัฒนาห้อง-IOT

ประกาศ วิทยาลัยเทคนิคขอนแก่น เรื่อง ซื้อวัสดุการศึกษา2/2562 ใช้ในการเรียนการสอน ประจำปีงบประมาณ 2563 โดยวิธีเจาะจง

ซื้อวัสดุการศึกษา39830

ประกาศ วิทยาลัยเทคนิคขอนแก่น เรื่อง ซื้อวัสดุครุภัณฑ์ประจำปี งปม. 2563 ใช้ในการเรียนการสอน ประจำปีงบประมาณ 2563 โดยวิธีเจาะจง

ซื้อวัสดุครุภัณฑ์27250

ประกาศ วิทยาลัยเทคนิคขอนแก่น เรื่อง ซื้อวัสดุสำนักงาน ใช้ในการเรียนการสอน ประจำปีงบประมาณ 2563 โดยวิธีเจาะจง

ซื้อวัสดุสำนักงาน18032

ประกาศ วิทยาลัยเทคนิคขอนแก่น เรื่อง ซื้อวัสดุการศึกษา2/2562(รอบ2) ใช้ในการเรียนการสอน ประจำปีงบประมาณ 2563 โดยวิธีเจาะจง

ซื้อวัสดุการศึกษา23839

ประกาศ วิทยาลัยเทคนิคขอนแก่น เรื่อง ซื้อวัสดุการศึกษา 2/2562 ใช้ในการเรียนการสอน ประจำปีงบประมาณ 2563 โดยวิธีเจาะจง

ซื้อวัสดุการศึกษา34748

ประกาศ วิทยาลัยเทคนิคขอนแก่น เรื่อง ซื้อวัสดุครุภัณฑ์ 2563 ใช้ในการเรียนการสอน ประจำปีงบประมาณ 2563 โดยวิธีเจาะจง

ซื้อวัสดุครุภัณฑ์285000

กลับสู่ด้านบน