ประกาศวิทยาลัยเทคนิคขอนแก่น เรื่อง ปรับปรุงภูมิทัศน์องค์พระวิษณุกรรมฯ ใช้ในการเรียนการสอน ประจำปีงบประมาณ 2563 โดย วิธีเจาะจง

ปรับปรุงภมิทัศน์องคืพระวิษณุกรรม11670

กลับสู่ด้านบน