คำสั่งวิทยาลัยเทคนิค เรื่อง แต่งตั้งคณะกรรมการจัดทำร่างขอบเขตของงานหรือแบบรูปรายการ อาคารเรียนและปฎิบัติการ 4 ชั้น ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2563

คำสั่งแต่งตั้งคณะกรรมการร่างอาคารเรียน4ชั้น

กลับสู่ด้านบน