คำสั่งวิทยาลัยเทคนิคขอนแก่น เรื่อง มอบหมายหน้าที่เวร-ยามประจำเดือนเมษายน2563

คำสั่งเวร-ยาม-ประจำเดือนเมษายน-2563

กลับสู่ด้านบน