คำสั่งวิทยาลัยเทคนิคขอนแก่น ที่0756/2563 เรื่องแต่งตั้งข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา รับผิดชอบและปฎิบัติหน้าที่ตามระเบียบสำนักงานคณะกรรมการการอาชีวศึกษา

กลับสู่ด้านบน