คำสั่งวิทยาลัยเทคนิคขอนแก่น ที่ 0716/2563 เรื่อง แต่งตั้งคณะกรรมการดำเนินงานโครงการปฐมนิเทศนักเรียน นักศึกษา ระดับ ปวช.1และปวส.1 ประจำปีการศึกษา 2563

กลับสู่ด้านบน