คำสั่งวิทยาลัยเทคนิคขอนแก่น ที่ 0791/2563 เรื่อง มอบหมายหน้าที่เวรกลางวัน-เวรกลางคืน ประจำเดือน กรกฎาคม พ.ศ.2563 (ฉบับเพิ่มเติม)

คำสั่งเวร-ยาม-เดือนกรกฎาคม-63-ฉบับเพิ่มเติม

กลับสู่ด้านบน