คำสั่งวิทยาลัยเทคนิคขอนแก่น เรื่อง มอบหมายหน้าที่เวรกลางวัน-เวรกลางคืน ประจำเดือน ตุลาคม พ.ศ.2563

กลับสู่ด้านบน