2 พ.ย.2563 คำสั่งวิทยาลัยเทคนิคขอนแก่นที่ 1500/2563 เรื่อง มอบหมายหน้าที่ครูเวรกลางคืน-ครูผู้ตรวจเวร ประจำเดือน พฤศจิกายน 2563

กลับสู่ด้านบน