คำสั่งวิทยาลัยเทคนิคขอนแก่นที่ 0756/2563 เรื่องแต่งตั้งข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา รับผิดชอบหน้าที่และปฏิบัติหน้าที่ตามระเบียบสำนักงานคณะกรรมการการอาชีวศึกษา

กลับสู่ด้านบน