13/11/2563 คำสั่งวิทยาลัยเทคนิคขอนแก่น ที่ 1545/2563 เรื่อง แต่งตั้งคณะกรรมการดำเนินงานและครู ครูพิเศษสอน ทำหน้าที่ครูที่ปรึกษา ประจำภาคเรียนที่ 2 ปีการศึกษา 2563

กลับสู่ด้านบน