13/11/2563 คำสั่งวิทยาลัยเทคนิคขอนแก่น ที่ 1547/2563 เรื่อง แต่งตั้งคณะกรรมการดำเนินงานและครูให้โอวาทหน้าเสาธงแก่นักเรียน นักศึกษาในกิจกรรมหน้าเสาธงตอนเช้า เพื่อพัฒนาคุณลักษณะที่พึงประสงค์ของนักเรียน นักศึกษา ประจำภาคเรียนที่ 2 ปีการศึกษา 2563

กลับสู่ด้านบน