13/11/2563 คำสั่งวิทยาลัยเทคนิคขอนแก่น ที่ 1546/2563 เรื่อง แต่งตั้งคณะกรรมการดำเนินงานและครู ครูผู้สอนร่วมกิจกรรมเข้าแถวหน้าเสาธงร่วมกับนักเรียน นักศึกษาและครูที่ปรึกษาปฎิบัติหน้าที่โฮมรูมนักเรียน นักศึกษาในกิจกรรมชั่วโมงโฮมรูม ประจำภาคเรียนที่ 2 ปีการศึกษา 2563

กลับสู่ด้านบน