13/11/2563 คำสั่งวิทยาลัยเทคนิคขอนแก่น ที่ 1530/2563 เรื่อง แต่งตั้งมอบหมายงานคณะกรรมการปกครอง ปกครองแผนก หัวหน้าแผนก ปฏิบัติหน้าที่เวรประจำวันประจำประตูเข้า-ออก วิทยาลัยเทคนิคขอนแก่น ประจำภาคเรียนที่ 2/2563

กลับสู่ด้านบน