27 พ.ย.2563 คำสั่งวิทยาลัยเทคนิคขอนแก่น ที่ 1646/2563 เรื่อง มอบหมายหน้าที่ครูเวรกลางคืน-ครูผู้ตรวจเวร ประจำเดือน ธันวาคม พ.ศ.2563

กลับสู่ด้านบน