11/2/2564 ประกาศวิทยาลัยเทคนิคขอนแก่น เรื่อง การเปิดเรียนในสถานการณ์โรคระบาดจากเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (COVID-19) (ฉบับที่2)

กุมภาพันธ์ 11, 2021

post kktech