24/2/2564 คำสั่งวิทยาลัยเทคนิคขอนแก่น ที่ 0169/2564 เรื่อง มอบหมายหน้าที่ครูเวรกลางคืน-ครูผู้ตรวจเวร ประจำเดือน มีนาคม พ.ศ.2564

คำสั่งครูเวร-ครูผู้ตรวจ-ประจำเดือน-มีนาคม-2564

กลับสู่ด้านบน