10/3/2564 ประกาศวิทยาลัยเทคนิคขอนแก่น เรื่อง ประกวดราคาซื้อครุภัณฑ์ชุฝึกปฏิบัติการควบคุมคุณภาพในอุตสาหกรรมการผลิตแบบอัตโนมัติ ด้วยวิธี ประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์(e-bidding)

ประกาศประชาพิจารณ์ครุภัณฑ์ชุดฝึกปฏิบัติ

กลับสู่ด้านบน