10/3/2564 ประกาศวิทยาลัยเทคนิคขอนแก่น เรื่อง ประกวดราคาซื้อครุภัณฑ์ชุดฝึกเขียนโปรแกรมไมโคคอนโทรลเลอร์ ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์(e-bidding)

ประกาศประชาพิจารณ์ครุภัณฑ์ชุดฝึกเขียนโป

กลับสู่ด้านบน