10/3/2564 ประกาศวิทยาลัยเทคนิคขอนแก่น เรื่อง ครุภัณฑ์ชุดปฏิบัติการฝึกการเรียนการสอน จำนวน 2 รายการ

ประกาศประชาพิจารณ์ครุภัณฑ์ชุดปฏิบัติการ

กลับสู่ด้านบน