12-3-2564 ประกาศวิทยาลัยเทคนิคขอนแก่น เรื่อง ประกวดราคาซื้อครุภัณฑ์ชุดฝึกเขียนโปรแกรมไมโคคอนโทรลเลอร์ ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์(e-bidding)

12-3-64-ประกาศประชาพิจารณ์แก้ไขครุภัณฑ์ชุดปฏิบัติการเรียนการสอน

กลับสู่ด้านบน