30/3/2564 คำสั่งวิทยาลัยเทคนิคขอนแก่น ที่ 0419/2564 เรื่อง มอบหมายหน้าที่ครูเวรกลางคืน-ครูผู้ตรวจเวร ประจำเดือน เมษยน 2564

คำสั่งมอบหมายหน้าที่ครูเวร-ครูผู้ตรวจ-เมษายน-64

กลับสู่ด้านบน