บันทึกข้อความ เรื่อง ขออนุญาตแจ้งเกณฑ์การประเมินประสิทธิภาพและประสิทธิผลการปฏิบัติงานสายการสอน ด้านที่ 2 การบริหารจัดการชั้นเรียน ตัวชี้วัดที่ 2.2 การจัดการระบบดูแลช่วยเหลือผู้เรียน

มิถุนายน 11, 2021
แบบฟอร์มการรายงาน การปฏิบัติหน้าที่ครูที่ปรึกษา-ครูผู้สอน ตามระบบดูแลช่วยเหลือผู้เรียน 2564  Download

www.kktech.ac.th