คำสั่งวิทยาลัยเทคนิคขอนแก่น เรื่อง แต่งตั้งมอบหมายงานคณะกรรมการปกครอง ปกครองแผนก หัวหน้าแผนก ปฏิบัติหน้าที่เวตประจำวันประจำประตูเข้า – ออก วิทยาลัยเทนนิคขอนแก่น ประจำภาคเรียนที่ 1/2564

มิถุนายน 23, 2021

www.kktech.ac.th