แผนกวิชาช่างยนต์

นายสุรเชษฐ์ ชูศรี
หัวหน้าแผนก

อภิญญา   พรหมจารีต

นายพันฤทธิ์ แถลงศรี

นายสุรเชษฐ์ ประทุมโคตร

นายวิทยา กองจันทร์

นายประศาสตร์ ผลสว่าง

นายเอกสิทธิ์   ด้วงนิล

ภานุวัฒน์   นิลศรี

อิทธิภรณ์   วัฒนภูมิ

แสงชัย   คงสมบัติ

นรินทร์   สารภักดี

พิเชษฐ์   เรืองแสน

กฤษฎา   อบมา

อุทัย   แหลมฉลาด

คณิน   ทองดี

สุวัฒน์   จันทร์งาม

ปรัชญานันท์   เย็นอ่วม

ประมวล   เสติ

ณัฐพงษ์   เพียยุระ

สุริยา   เหล่ามาลา

กลับสู่ด้านบน