แผนกวิชาช่างกลโรงงาน

นายกริช แก้วกระจ่าง
หัวหน้าแผนกวิชา
ช่างกลโรงงาน

นายเดชาธร  ขุมมณเฑียร

นายเมธาวุฒิ  มังคละ

นายธีรศักดิ์  เลิศศึกษากุล

นายประสิทธิ์  สุพรรณ์

นายประหยัด  โยทะการี

นายสมนึก  วรรณพันธ์

นายคงเดช  สุขสมบูรณ์

นายภูวดล  กลับกลาง

นายพงษ์พิชญ์  จันทร์โชติ

นายเวคิน  กิติราช

นายศุภชัย  ตันติพัฒนานนท์

นางสาวิตรี  แก้วแสนเมือง

นายศิโรวัสย์  ศรีหนองบัว

นายธีระศักดิ์  คงเอม

นายภูมินทร์  ไชยวรรณ

นายปริทัศน์  จันฤๅไชย

วิทยาลัยเทคนิคขอนแก่นเปิดรับสมัครเข้าศึกษาต่อ รอบโควต้า
ยื่นใบสมัครที่วิทยาลัยเทคนิคขอนแก่น
ระหว่างวันที่ 2 ธันวาคม 2562 ถึงวันที่ 25 ธันวาคม 2562
> > สมัคร < <
+ +
กลับสู่ด้านบน