ประวัติสถานศึกษา

พ.ศ.2519 กรมอาชีวศึกษากระทรวงศึกษาธิการ ได้ประกาศจัดตั้ง โรงเรียนประถมอาชีพช่างไม้ ขึ้นที่จังหวัดขอนแก่นให้การรับผู้จบชั้นประถมศึกษาปีที่ 4 เข้าเรียนในวิชาช่างไม้กำหนดหลักสูตร 2 ปี ซึ่งเริ่มเปิดทำการสอนครั้งแรกวันที่ 18 เมษายน พ.ศ.2480 โดยใช้สถานที่ทำการประมงจังหวัดขอนแก่นในปัจจุบัน เป็นสถานที่ทำการสอน และมีนักเรียนรุ่นแรก 52 คน ครูผู้สอน 3 คน ผู้บริหารคนแรกคือครูใหญ่ “ขุนธรรมสัตย์ศึกษากร” (2480 – 2480)

          พ.ศ.2481 กรมอาชีวศึกษากระทรวงศึกษาธิการได้ย้ายมาตั้งใหม่ที่ “เหล่างา” ข้างวัดป่าเหล่างา (วัดป่าวิเวกธรรม) ตามเส้นทางขอนแก่น-ยางตลาด เนื้อที่ 16 ไร่ (คือที่อยู่ปัจจุบัน) พ.ศ.2482 เปลี่ยนชื่อใหม่เป็น “โรงเรียนอาชีพช่างไม้” พอถึง พ.ศ.2492 เปลี่ยนชื่อโรงเรียนเป็น “โรงเรียนช่างไม้ขอนแก่น” พ.ศ.2503 กรมอาชีวศึกษาได้ยกฐานะของโรงเรียนช่างไม้ขอนแก่นเป็น “โรงเรียนการช่างขอนแก่น”

          พ.ศ.2506 กรมอาชีวศึกษาได้ปรับปรุงโรงเรียนการช่างขอนแก่นให้เข้าอยู่ในโครงการ SEATO (Skilled Labor Project) โดยได้รับเงินจากโครงการมาทำการปรับปรุงห้องเรียน โรงฝึกงานใหม่ เพื่อเตรียมติดตั้งเครื่องจักร พ.ศ.2519 กรมอาชีวศึกษาประกาศยกฐานะโรงเรียนการช่างขอนแก่น และโรงเรียนการช่างสตรีขอนแก่นรวมเป็น “วิทยาลัยอาชีวศึกษาขอนแก่น” โดยให้โรงเรียนการช่างขอนแก่นเป็น “วิทยาลัยอาชีวศึกษาขอนแก่นวิทยาเขต 1” และโรงเรียนการช่างสตรีเป็น “วิทยาลัยอาชีวศึกษาขอนแก่นวิทยาเขต 2”พ.ศ.2522 กรมอาชีวศึกษาประกาศเปลี่ยนฐานะจาก วิทยาลัยอาชีวศึกษาขอนแก่นวิทยาเขต 1 เป็น “วิทยาลัยเทคนิคขอนแก่น”

          ปัจจุบันวิทยาลัยเทคนิคขอนแก่น ตั้งอยู่เลขที่ 67 ถนนศรีจันทร์ ตำบลในเมือง อำเภอเมือง จังหวัดขอนแก่น มีเนื้อที่ 19 ไร่ 91 ตารางวา

โทรศัพท์ 0-4322-1290 โทรสาร  0-4322-2064

Web Site วิทยาลัยเทคนิคขอนแก่น WWW.KKTECH.AC.TH

อาณาเขต

 • ทิศเหนือ          จรดโรงพยาบาลขอนแก่น
 • ทิศใต้                จรดวัดป่าวิเวกธรรม (วัดป่าเหล่างา)
 • ทิศตะวันออก     จรดหมู่บ้าน / โรงเรียนพณิชยการขอนแก่น
 • ทิศตะวันตก      จรดหมู่บ้าน / สาธารณสุขจังหวัดขอนแก่น

การจัดการของสถานศึกษา

 • พ.ศ.2480       รับผู้จบชั้นประถมศึกษาปีที่ 4 เข้าเรียนในวิชาช่างไม้กำหนดหลักสูตร 2 ปี
 • พ.ศ.2481       กรมอาชีวศึกษากระทรวงศึกษาธิการได้เปลี่ยนหลักสูตรเป็น 3 ปี
 • พ.ศ.2482       ใช้หลักสูตร 3 ปี รับผู้จบชั้นประถมศึกษาปีที่ 4 เข้าเรียนเช่นเดิม
 • พ.ศ.2486       ได้เปิดทำการสอนวิชา ระดับชั้น ม.1 (พิเศษ) ให้แก่นักเรียน ซึ่งเมื่อจบแล้วสามารถบรรจุเป็นครูประชาบาลได้
 • พ.ศ.2495      เริ่มรับผู้จบชั้น ม.3 เข้าเรียนในหลักสูตรชั้น อาชีวศึกษาตอนปลาย
 • พ.ศ.2499       เลิกรับนักศึกษาชั้น ป.4 เข้าเรียน โดยรับเฉพาะผู้จบ ม.3 เท่านั้นเข้าเรียนอาชีวศึกษาตอนปลายและเปิดสอนหลักสูตรระดับชั้นอาชีวศึกษาชั้นสูงหลักสูตร 3 ปี โดยรับผู้จบชั้นอาชีวศึกษาตอนปลายในช่วงนี้ก็รับสมัครผู้จบ ม.6 เข้าเรียนในระดับชั้นอาชีวศึกษาชั้นสูง
 • พ.ศ.2504       ขยายหลักสูตรให้มีระดับสูงขึ้น โดยรับนักเรียนนักศึกษาที่สำเร็จชั้นประโยคอาชีวศึกษาตอนปลาย หรือผู้สำเร็จชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 3 เข้าเรียนต่อหลักสูตร 3 ปี สำเร็จแล้วได้ วุฒิประกาศนียบัตรประโยคอาชีวศึกษาชั้นสูง
 • พ.ศ.2507       เปิดสอนอีกหลายหลักสูตรในระดับประกาศนียบัตรวิชาชีพ (ปวช.) ช่างยนต์, ช่างกลโรงงาน    ช่างเชื่อมและโลหะแผ่น และช่างไฟฟ้า
 • พ.ศ.2513 เปิดสอนแผนกช่างวิทยุ-โทรคมนาคมเพิ่มขึ้นอีก 1 แผนกวิชาช่าง
 • พ.ศ.2520       ขยายหลักสูตรให้มีระดับสูงขึ้น โดยรับนักเรียนที่สำเร็จประโยคอาชีวศึกษาชั้นสูง เข้าศึกษาต่อในระดับประกาศนียบัตรวิชาชีพชั้นสูง (ปวส.) สาขาวิชาช่างอิเล็กทรอนิกส์
 • พ.ศ.2524      เพิ่มหลักสูตรประกาศนียบัตรวิชาชีพเทคนิค (ปวท.) เปิดสอนแผนกวิชาเทคนิควิศวกรรมสำรวจเพิ่มขึ้น 1 สาขา โดยรับจากนักเรียนที่จบจาก ม.ศ.5 เข้าศึกษาต่ออีก 2 ปี
 • พ.ศ.2536       เปิดสอนระดับ ปวส. เพิ่มอีก คือ สาขาวิชาช่างเทคนิคโลหะ และสาขาวิชาช่างก่อสร้าง
 • พ.ศ.2538       เปิดสอนระดับ ปวช. ระบบทวิภาคี คือ ช่างยนต์, ช่างกลโรงงาน, ช่างก่อสร้าง, ช่างไฟฟ้าช่างเชื่อมโลหะ
 • พ.ศ.2539       เปิดสอนระดับ ปวช. ระบบทวิภาคีเพิ่มอีก คือ วิชาช่างอิเล็กทรอนิกส์
 • พ.ศ.2546       เปิดทำการสอนระดับ ปวช. และระดับ ปวส. สาขาวิชาเทคโนโลยีโทรคมนาคม เปิดทำการสอน ระดับ ปวช. และระดับ ปวส. สาขาวิชาเทคนิคสถาปัตยกรรม เปิดทำการสอนระดับ ปวส. (ม.6) สาขาวิชาเทคโนโลยีสารสนเทศ (สทท.)
 • พ.ศ.2547       เปิดทำการสอนแผนกวิชาเทคโนโลยีคอมพิวเตอร์ ระดับ ปวส.
 • พ.ศ.2556       เปิดสอนระดับปริญญาตรี เทคโนโลยีบัณฑิต ทล.บ. (เทคโนโลยีการก่อสร้าง)
 • พ.ศ.2557       เปิดสอนระดับปริญญาตรี เทคโนโลยีบัณฑิต ทล.บ. (เทคโนโลยีแม่พิมพ์) เปิดสอนระดับปริญญาตรี เทคโนโลยีบัณฑิต ทล.บ. (เทคโนโลยีอิเล็กทรอนิกส์) เปิดสอนระดับปริญญาตรี เทคโนโลยีบัณฑิต ทล.บ. (เทคโนโลยีไฟฟ้า)

รายนามผู้บริหารสถานศึกษา

พ.ศ. 2480                       ขันธรรมสัตย์ศึกษากร                       ครูใหญ่

พ.ศ. 2480 – 2485            นายแป้น         มัธยมจันทร์               ครูใหญ่

พ.ศ. 2485 – 2487            นายบุญนาค      เจริญศรี                   ครูใหญ่

พ.ศ. 2487 – 2492             นายปรีชา        เสนาสุ                       ครูใหญ่

พ.ศ. 2492 – 2506            นายบุษบก       บัณฑิตวงษ์              ครูใหญ่

พ.ศ. 2506 – 2509            นายพิทักษ์       ไชยทะเศรษฐ์         อาจารย์ใหญ่

พ.ศ. 2509 – 2516            นายเสงี่ยม        หอมไกรลาศ          อาจารย์ใหญ่

พ.ศ. 2516 – 2518            นายสุจินต์        เหมหงส์                  อาจารย์ใหญ่

พ.ศ. 2518 – 2519            นายกมล          สุวรรณรงค์              อาจารย์ใหญ่

พ.ศ. 2519 – 2523            นายบุญชู         มูลพินิจ                   ผู้อำนวยการ ระดับ8

พ.ศ. 2523 – 2527            นายวิทยา        ทองขาว                  ผู้อำนวยการ ระดับ8

พ.ศ. 2527 – 2532            นายพินิจ         ศุภวัฒน์                   ผู้อำนวยการ ระดับ8

พ.ศ. 2532 – 2536            นายเชิดเชลง     ชิตชวนกิจ            ผู้อำนวยการ ระดับ8

พ.ศ. 2536 – 2538            นายประกอบ     จันทร์เพ็ญ             ผู้อำนวยการ ระดับ9

พ.ศ. 2538 – 2539            นายเฉลิมศักดิ์    นามเชียงใต้         ผู้อำนวยการ ระดับ9

พ.ศ. 2539 – 2541            นายถาวร         ชุปวา                      ผู้อำนวยการ ระดับ9

พ.ศ. 2541 – 2542            นายประเสริฐ    จันฤาไชย               ผู้อำนวยการ ระดับ8

พ.ศ. 2542 – 2544            นายสุเมธ         ดาโรจน์                   ผู้อำนวยการ ระดับ9

พ.ศ. 2544 – 2552            นายประเสริฐ    จันฤาไชย               ผู้อำนวยการ ระดับ8

พ.ศ. 2553 – 2555            นายพงษ์ศักดิ์     เวียงเพิ่ม              ผู้อำนวยการ ระดับ8

พ.ศ. 2556 – 2558            นายประสิทธิ์     สิทธิวิบูลย์ชัย        ผู้อำนวยการ ระดับ9

พ.ศ. 2558 – 2561            ดร.โปร่งวิทย์    ลิ้มตระกูล               ผู้อำนวยการ ระดับ9

พ.ศ. 2561 – ปัจจุบัน          ดร.สิทธิศักดิ์      ชำปฏิ                   ผู้อำนวยการชำนาญการพิเศษ

คณะกรรมการบริหารสถานศึกษา

 • นายสิทธิศักดิ์ ชำปฏิ ผู้อำนวยการวิทยาลัยเทคนิคขอนแก่น ประธานกรรมการ
 • นายไชยันต์ ไชยาดุลานันท์ รองผู้อำนวยการฝายวิชาการ กรรมการ
 • นายชัชวาล อุ่นแก้ว รองผู้อำนวยการฝายพัฒนากิจการนักเรียน นักศึกษา กรรมการ
 • นายสมจิตร วรศักดิ์ รองผู้อำนวยการฝ่ายแผนงานและความร่วมมือ กรรมการ
 • นายภาณุพงศ์ หล้าสวย ครู ผู้แทนฝายบริหารทรัพยากร กรรมการ
 • นายอภินันท์ ก้อนมณี ครูชำนาญการ ผู้แทนฝ่ายวิชาการ กรรมการ
 • นายภานุวัฒน์ นิลศรี ครูชำนาญการพิเศษ ผู้แทนฝ่ายพัฒนาฯ กรรมการ
 • นายมัธยม อ่อนจันทร์ ครูชำนาญการ ผู้แทนฝ่ายแผนงานฯ กรรมการ
 • นายมานะ ศรีสูงเนิน ครูชำนาญการพิเศษ ผู้ทรงคุณวุฒิ กรรมการ
 • นายจุระพล เฟื่องไรสงค์ ครูชำนาญการพิเศษ ผู้ทรงคุณวุฒิ กรรมการ
 • นายประสิทธิ์ สุพรรณ์ ครูชำนาญการพิเศษ ผู้ทรงคุณวุฒิ กรรมการ
 • นายสาคร แถวโนนงิ้ว ครูชำนาญการพิเศษ ผู้ทรงคุณวุฒิ กรรมการ
 • นายณรงค์ ปานสวัสดิ์ ครูชำนาญการพิเศษ ผู้ทรงคุณวุฒิ กรรมการ
 • นายบัณฑิต จันทร์พุฒ ครูชำนาญการ ผู้ทรงคุณวุฒิ กรรมการ
 • นายจำรูญ กาพย์ไกรแก้ว ครูชำนาญการ ผู้ทรงคุณวุฒิ กรรมการ
 • นายธีระ ไสโม้ ครู ผู้ทรงคุณวุฒิ กรรมการ
 • นายอุดมศักดิ์ มนศิลป์ รองผู้อำนวยการฝ่ายบริหารทรัพยากร กรรมการและเลขานุการ
 • นายประจักษ์ เทพศิลา เจ้าพนักงานธุรการชำนาญงาน ผู้ทรงคุณวุฒิ กรรมการและผู้ช่วยเลขานุการ