ปรัชญา วิสัยทัศน์

อัตลักษณ์ (Identity)

>> ฝีมือดี

เอกลักษณ์ (Uniqueness)

>> บริการเด่น

วิสัยทัศน์ (Vision)

>> สถาบันผลิตบุคลากรที่มีทักษะวิชาชีพระดับสูง
ชั้นนำของประเทศ

พันธกิจ (Mission)

  1. ผลิตและพัฒนาบุคลากรด้านอาชีวศึกษาเพื่อตอบสนองความต้องการของชุมชนสถานประกอบการหน่วยงานภาครัฐ ได้ตามมาตรฐานวิชาชีพ

  2. พัฒนาหลักสูตรการจัดการเรียนการสอนเพื่อยกระดับผู้เรียน

  3. พัฒนาระบบบริหารจัดการให้มีประสิทธิภาพ ตามหลักธรรมมาภิบาล

  4. ส่งเสริมสนับสนุนการจัดการอาชีวศึกษาโดยร่วมมือกับเครือข่าย ชุมชน สถานประกอบการได้อย่างทั่วถึงและมีประสิทธิภาพ

  5. ส่งเสริมการวิจัยและพัฒนา โครงการ สิ่งประดิษฐ์ นวัตกรรมและเทคโนโลยี