ฝ่ายแผนงานและความร่วมมือ

นายสมจิตร วรศักดิ์
รองผู้อำนวยการฝ่ายแผนงาน
และความร่วม

นางรุ่งเรือง อินทนพ
หัวหน้างานประกันคุณภาพฯ

นายนเรศวร์ ศุภลักษณศึกษากร
หัวหน้างานวิจัยฯ

นายปริทัศน์ จันฤๅไชย
หัวหน้างานความร่วมมือ

นายมัธยม อ่อนจันทร์
หัวหน้างานวางแผนและ
งบประมาณ

นายพิชญ์พล จิตพิมลมาศ
หัวหน้างานส่งเสริมผลิตผลการค้าฯ

นายศุภชัย หอมดี
หัวหน้างานศูนย์ข้อมูลสารสนเทศ

กลับสู่ด้านบน