ฝ่ายแผนงานและความร่วม​

นายสมจิตร วรศักดิ์
รองผู้อำนวยการฝ่ายแผนงานและความร่วม

นางรุ่งเรือง อินทนพ
หัวหน้างานประกันคุณภาพฯ

นายเนศวร์ ศุภลักษณศึกษากร
หัวหน้างานวิจัยฯ

นายปริทัศน์ จันฤาไชย
หัวหน้างานความร่วมมือ

นายมัธยม อ่อนจันทร์
หัวหน้างานวางแผนและงบประมาณ

นายศุภชัย ตันติพัฒนานนท์
หัวหน้างานส่งเสริมผลิตผลการค้าฯ

นายศุภชัย หอมดี
หัวหน้างานศูนย์ข้อมูลสารสนเทศ

กลับสู่ด้านบน