ฝ่ายวิชาการ​

ดร.สุคนธ์ สุคนธรัตนสุข
รองผู้อำนวยการฝ่ายวิชาการ

นายจำรูญ กสพย์ไกรแก้ว
หัวหน้างานวัดผลและประมาณผล

นายดนุพล ชุมชนสัมพันธ์
หัวหน้างานสื่อการเรียนการสอน

นายอภินันท์ ก้อนมณี
หัวหน้างานพัฒนาหลักสูตรฯ

นายเอกสิทธิ์ ด้วงนิล
หัวหน้างานอาชีวศึกษาระบบทวิภาคี

นายธาตรี สุภาระโยธิน
หัวหน้างานวิทยาบริการฯ

นายศุภมิตร นามโสม
หัวหน้างานทวีศึกษา

นายมานะ ศรีสูงเนิน
หัวหน้างานอาชีวศึกษาบัณฑิต

กลับสู่ด้านบน