ฝ่ายวิชาการ​

นายไชยันต์ ไชยาดุลานันท์
รองผู้อำนวยการฝ่ายวิชาการ

นายจำรูญ กาพย์ไกรแก้ว
หัวหน้างานวัดผลและประเมินผล

นายดนุพล ชุมชนสัมพันธ์
หัวหน้างานสื่อการเรียนการสอน

นายอภินันท์ ก้อนมณี
หัวหน้างานพัฒนาหลักสูตรฯ

นายเอกสิทธิ์ ด้วงนิล
หัวหน้างานอาชีวศึกษา
ระบบทวิภาคี

นายธาตรี สุภาระโยธิน
หัวหน้างานวิทยาบริการฯ

นายสุวิจักขณ์ ประจันตะเสน
หัวหน้างานทวีศึกษา

นายมานะ ศรีสูงเนิน
หัวหน้างานอาชีวศึกษาบัณฑิต