ฝ่ายบริหารทรัพยากร

นายอุดมศักดิ์ มนูศิลป์
รองผู้อำนวยการฝ่ายบริหารทรัพยากร

นายภานุพงษ์ หล้าสวย
หัวหน้างานบริหารงานทั่วไป

นายประจักษ์ เทพศิลา
หัวหน้างานบุคลากร

นายประสิทธิ์ สุพรรณ์
หัวหน้างานการเงิน

นางนภาภรณ์ สาผิว
หัวหน้างานการบัญชี

นายจุระพล เฟื่องไธสงค์
หัวหน้างานพัสดุ

นายนิรันดร์ คำเรืองศรี
หัวหน้างานอาคารสถานที่

นายธีระชัย เลิศนาวีพร
หัวหน้างานทะเบียน

นางณัทกาญจน์ ภูมิธนสวัสดิ์
หัวหน้างานประชาสัมพันธ์

นายคงกฤช ศิรินาค
หัวหน้างานการพัฒนาพลังงานฯ