ฝ่ายบริหารทัพยากร

นายอุดมศักดิ์ มนูศิลป์
รองผู้อำนวยการฝ่ายบริหารทัพยากร

นายอภิญญา พรหมจารีต
หัวหน้างานบริหารงานทั่วไป

นายประจักษ์ เทพศิลา
หัวหน้างานบุคลากร

นายประสิทธิ์ สุพรรณ์
หัวหน้างานการเงิน

นางนภาภรณ์ สาผิว
หัวหน้างานการบัญชี

นายจุระพล เฟื่องไธสงค์
หัวหน้างานพัสดุ

นายนิรันดร์ คำเรืองศรี
หัวหน้างานอาคารสถานที่

นางนัฏยา ลิ้มไพบูลย์
หัวหน้างานทะเบียน

นางบังอร พลมิตร
หัวหน้างานประชาสัมพันธ์

นายคงกฤช ศิรินาค
หัวหน้างานการพัฒนาพลังงานฯ

กลับสู่ด้านบน