ฝ่ายพัฒนากิจการนักเรียน นักศึกษา

นายชัชวาล อุ่นแก้ว
รองผู้อำนวยการฝ่ายพัฒนากิจการนักเรียนนักศึกษา

นางสาวชวนิดา ประแดงปุย
หัวหน้างานสวัสดิการนักเรียนนักศึกษา

นายมานัส ยอดทอง
หัวหน้างานกิจกรรมนักเรียนนักศึกษา

นายแสงชัย คงสมบัติ
หัวหน้างานครูที่ปรึกษา

นายภานุวัฒน์ นิลศรี
หัวหน้างานโครงการพิเศษฯ

นางเสาวคนธ์ รักเพื่อน
หัวหน้างานแนะแนวอาชีพฯ

นายวิศิษฎ์ ชฎาศิลป์
หัวหน้างานปกครอง