ฝ่ายพัฒนากิจการนักเรียน นักศึกษา

นายสมจิตร วรศักดิ์
รองผู้อำนวยการฝ่ายแผนงานและความร่วม
รักษาการในตำแหน่ง
รองผู้อำนวยการฝ่ายพัฒนากิจการนักเรียนนักศึกษา

นางสาวชวนิดา ประแดงปุย
หัวหน้างานสวัสดิการนักเรียนนักศึกษา

นายธีรศักดิ์ เลิศศึกษากุล
หัวหน้างานกิจกรรมนักเรียนนักศึกษา

นายพิเชษฐ์ เรืองแสน
หัวหน้างานครูที่ปรึกษา

นายภานุวัฒน์ นิลศรี
หัวหน้างานโครงการพิเศษฯ

นางเสาวคนธ์ รักเพื่อน
หัวหน้างานแนะแนวอาชีพฯ

นายวิศิษฎ์ ชฎาศิลป์
หัวหน้างานปกครอง

กลับสู่ด้านบน