ฝ่ายพัฒนากิจการนักเรียน นักศึกษา

นายยุทธพงษ์ แห้วดี
รองผู้อำนวยการฝ่ายพัฒนากิจการนักเรียน นักศึกษา

นางสาวชวนิดา ประแดงปุย
หัวหน้างานสวัสดิการนักเรียนนักศึกษา

นายธีรศักดิ์ เลิศศึกษากุล
หัวหน้างานกิจกรรมนักเรียนนักศึกษา

นายพิเชษฐ์ เรืองแสน
หัวหน้างานครูที่ปรึกษา

นายภานุวัฒน์ นิลศรี
หัวหน้างานโครงการพิเศษฯ

นางเสาวคนธ์ รักเพื่อน
หัวหน้างานแนะแนวอาชีพฯ

นายวิศิษฎ์ ชฎาศิลป์
หัวหน้างานปกครอง

วิทยาลัยเทคนิคขอนแก่นเปิดรับสมัครเข้าศึกษาต่อ รอบโควต้า
ยื่นใบสมัครที่วิทยาลัยเทคนิคขอนแก่น
ระหว่างวันที่ 2 ธันวาคม 2562 ถึงวันที่ 25 ธันวาคม 2562
> > สมัคร < <
+ +
กลับสู่ด้านบน