ผู้บริหารสถานศึกษา

นายอุดมศักดิ์ มนูศิลป์

รองผู้อำนวยการฝ่ายบริหารทัพยากร

ดร.สุคนธ์ สุคนธรัตนสุข

รองผู้อำนวยการฝ่ายวิชาการ

นายสมจิตร วรศักดิ์

รองผู้อำนวยการฝ่ายแผนงานและความร่วม

นายชัชวาล อุ่นแก้ว

รองผู้อำนวยการฝ่ายพัฒนากิจการนักเรียนนักศึกษา

กลับสู่ด้านบน