ผู้บริหารสถานศึกษา

ดร.สุคนธ์ สุคนธรัตนสุข

รองผู้อำนวยการฝ่ายวิชาการ รักษาการในตำแหน่ง รองผู้อำนวยการฝ่ายบริหารทัพยากร

ดร.สุคนธ์ สุคนธรัตนสุข

รองผู้อำนวยการฝ่ายวิชาการ

นายสมจิตร วรศักดิ์

รองผู้อำนวยการฝ่ายแผนงานและความร่วม

นายสมจิตร วรศักดิ์

รองผู้อำนวยการฝ่ายแผนงานและความร่วม รักษาการในตำแหน่งรองผู้อำนวยการฝ่ายพัฒนากิจการนักเรียนนักศึกษา

กลับสู่ด้านบน