ผู้บริหารสถานศึกษา

นายพงศธร จิระวุฒินันท์

รองผู้อำนวยการฝ่ายบริหารทัพยากร

ดร.สุคนธ์ สุคนธรัตนสุข

รองผู้อำนวยการฝ่ายวิชาการ

นายสมจิตร วรศักดิ์

รองผู้อำนวยการฝ่ายแผนงานและความร่วม

นายยุทธพงษ์ แห้วดี

รองผู้อำนวยการฝ่ายพัฒนากิจการนักเรียนนักศึกษา

กลับสู่ด้านบน