หลักสูตร
วิทยาลัยเทคนิคขอนแก่น สถาบันการอาชีวศึกษาภาคตะวันออกเฉียงเหนือ ๓
เปิดสอน 3 ระดับดังนี้
1. ระดับปริญญาตรี
2. ระดับประกาศนียบัตรวิชาชีพชั้นสูง (ปวส.)
3. ระดับประกาศนียบัตรวิชาชีพ (ปวช.)

ระดับปริญญาตรี

ระดับประกาศนียบัตรวิชาชีพชั้นสูง (ปวส.)

ระดับประกาศนียบัตรวิชาชีพ (ปวช.)​

 • สาขาวิชาเทคโลยีการก่อสร้าง
 • สาขาวิชาเทคโลยีอิเล็กทรอนิกส์
 • สาขาวิชาเทคโลยีแม่พิมพ์
 • สาขาวิชาเทคโลยีไฟฟ้า
 • เทคนิคยานยนต์
 • เทคนิคเครื่องกลอุตสาหกรรม
 • เครื่องมือกล
 • แม่พิมพ์โลหะ
 • เทคโนโลยีการเชื่อมโครงสร้างโลหะ
 • อิเล็กทรอนิกส์อุตสาหรรม
 • เทคนิคก่อสร้าง
 • เทคนิคสถาปัตยกรรม
 • สำรวจ
 • เขียนแบบเครื่องกล
 • ติดตั้งและรำบุงรักษา
 • เทคโนโลยีโทรคมนาคม
 • เทคนิคโยธา
 • คอมพิมเตอร์ระบบเครือข่าย
 • เทคโนโลยีสารสนเทศ
 • ยานยนต์
 • เครื่องมือกล
 • โครงสร้าง
 • ไฟฟ้ากำลัง
 • อิเล็กทรอนิกส์
 • ก่อสร้าง
 • สถาปัตยกรรม
 • สำรวจ
 • เขียนแบบเครื่องกล
 • โทรคมนาคม
 • โยธา
 • เทคโนโลยีสารสนเทศ
กลับสู่ด้านบน