วิทยาลัยเทคนิคขอนแก่น

วิสัยทัศน์(vision)

เป็นศูนย์กลางการพัฒนาองค์ความรู้และผลิตบุคลากร

สู่ความเป็นเลิศทางด้านอาชีวศึกษาเพื่อให้ได้มาตรฐานสากล

พันธกิจ (Mission)

  1. ส่งเสริมสนับสนุนในการบริหารจัดการอาชีวศึกษาทั้งในระบบนอกระบบ และทวิภาคีโดยความร่วมือกับเครือข่าย ชุมชน สถานประกอบการได้อย่างทั่วถึง เสมอภาค และมีประสิทธิภาพ
  2. ผลิตและพัฒนากำลังคนด้านอาชีวศึกษาเพื่อตอบสนองความต้องการของชุมชน สถานประกอบการ หน่วยงานภาครัฐและเอกชน ได้ตามมาตรฐานวิชาชีพ
  3. ส่งเสริมการวิจัยและพัมนา โครงการ สิ่งประดิษฐ์ นวัตกรรม และเทคโนโลยี เพื่อนำไปใช้ในการบูรณาการจัดการเรียนการสอนอย่างมีประสิทธิภาพ

Works and Days

August 1 — December 1

Theatre of Operations

October 1 — December 1

The Life I Deserve

August 1 — December 1

From Signac to Matisse

October 1 — December 1

“Cyborgs, as the philosopher Donna Haraway established, are not reverent. They do not remember the cosmos.”

With seven floors of striking architecture, UMoMA shows exhibitions of international contemporary art, sometimes along with art historical retrospectives. Existential, political and philosophical issues are intrinsic to our programme. As visitor you are invited to guided tours artist talks, lectures, film screenings and other events with free admission

The exhibitions are produced by UMoMA in collaboration with artists and museums around the world and they often attract international attention. UMoMA has received a Special Commendation from the European Museum of the Year, and was among the top candidates for the Swedish Museum of the Year Award as well as for the Council of Europe Museum Prize.

Become a Member and Get Exclusive Offers!

Members get access to exclusive exhibits and sales. Our memberships cost $99.99 and are billed annually.